Диявол криється в деталях, або чого не хочуть зрозуміти менеджери Укроборонпрому


Нещодавно генеральним директором концерну видано наказ від 22.06.20 № 255 «Про затвердження Порядку планування та виконання науково-технічних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємствами ДК «Укроборонпром», який здійснює регулювання науково-технічної діяльності підприємств-учасників. Можна було б тільки привітати менеджмент концерну з новою ініціативою, але спочатку спробуємо розібратися з наслідками такого «великого почину».


Щодо статусу Державного концерну «Укроборонпром»

У висновках Верховного Суду щодо застосування норм права, у справі № 918/376/17, зазначено, що Державний концерн «Укроборонпром» є одним із спеціальних суб’єктів делегованих Законом України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» владних повноважень, надавши пріоритет статутним видам діяльності в господарській діяльності.

Враховуючи вищевикладене, повноваження концерну поділяються на:

  • делеговані державою;
  • статутні.

Реалізовуючи делеговані державою повноваження, концерн здійснює управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі в межах повноважень, передбачених статтею 7 Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

Відповідно до пункту 31, частини 1 статті 7 Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» інші функції з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі концерн здійснює у випадках, передбачених законодавством.

Органами управління концерну є його Наглядова рада, Рада директорів, генеральний директор.

Вищим органом управління концерну є його Наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління концерну.

У процесі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі концерн:

1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності учасників концерну;

2) здійснює контроль за діяльністю учасників концерну та інші;

Державний концерн «Укроборонпром» наділений також статутними повноваженнями, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.11 № 993, відповідно до яких концерн може як самостійно здійснювати господарську діяльність, так і залучати до статутної діяльності інших учасників концерну для виготовлення продукції.

Статутом концерну визначені також повноваження з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, враховуючи пункт 31, частини 1 статті 7 Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»:

здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності учасників концерну;

здійснює контроль за діяльністю учасників концерну;

здійснення координації поточної діяльності учасників концерну;

здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління концерну;

організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників концерну;

затверджує статути (положення) учасників концерну, зміни та доповнення до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності концерну.

Тобто, статутні повноваження концерну стосуються його самостійної господарської та зовнішньоекономічної діяльності з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Частина 2 статті 4 Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» визначає, що до складу концерну входять державні підприємства оборонно-промислового комплексу, у тому числі казенні підприємства на основі фінансової залежності від одного або групи учасників Концерну, який виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку, а також провадить інвестиційну, фінансову, зовнішньоекономічну та інші види діяльності.

Таким чином, фінансова залежність Концерну ґрунтується на обов’язку підприємств-учасників сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених генеральним директором Концерну.

Проте, згідно з частиною 5 статті 120 Господарського кодексу України концерном є статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

З огляду на положення статті 120 Господарського кодексу України, статті 4 Закону України № 3531-VI від 16 червня 2011 року «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» учасники Концерну знаходяться у відносинах фінансової залежності один від одного. (Постанова від 09.12.2015,  № 826/23023/15, Окружний адміністративний суд м. Києва).

Підсумовуючи викладене, та зважаючи на висновки Верховного Суду щодо застосування норм права, у справі № 918/376/17, які є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень відповідно до частини 5 стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Державний концерн «Укроборонпром» є суб’єктом делегованих владних повноважень щодо управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, які делеговані Кабінетом Міністрів України у відповідності до абзацу четвертого пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

В силу зазначеного, ДК «Укроборонпром» та його посадові особи реалізуючи делеговані повноваження зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Щодо правових підстав та повноважень концерну

затверджувати Порядок планування та виконання науково-технічних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємствами ДК «Укроборонпром»

Преамбулою наказу правовими підставами його видання визначено пункти 12, 13, 15, 17, 18 та 51 статуту.

Проте пунктом 12 статуту встановлено, що «Концерн відповідно до законодавства має право формувати та забезпечувати реалізацію учасниками Концерну єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності». Тобто, задекларовано «мати право», але ключовою нормою цього положення є — «відповідно до законодавства». Якими ж повноваженнями у цій сфері законодавство наділяє Концерн.

Оскільки Концерн є суб’єктом делегованих (державою) повноважень з управління об’єктами державної власності, це означає, що на нього повною мірою поширюються вимоги статті 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Компетенція концерну згідно Закону України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» полягає у тому, що він «виконує функції із забезпечення науково-технічного і виробничого розвитку».

Разом з тим повноваження Концерну щодо здійснення державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відсутні. Тобто, у який спосіб Концерн може виконувати функції із забезпечення науково-технічного розвитку, законодавством до цього часу не визначено.

Крім того, Концерн відсутній у Переліку наукових установ, які пройшли державну атестацію (наказ Міносвіти і науки від 1.12.19 № 1534), а відтак — концерн не має статусу наукової установи. Тому створення у Концерні Науково-технічної ради, з якою необхідно буде погоджувати дослідно-конструкторські роботи, у тому числі за державним оборонним замовленням, виглядає абсурдом і самоуправством.

Водночас одним із основоположних документів оборонного планування, — Законом України «Про державне оборонне замовлення» встановлено, що «Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції визначає Кабінет Міністрів України» (постанова КМУ від 20.02.13 № 120, від 25.02.15 № 345).

Примітка: Формування і реалізацію державної військово-технічної (науково-технічної) політики Урядом покладено на Міноборони (постанова КМУ від 26.11.14 № 671), а військово-промислової — на Мінекономіки (постанова КМУ від 11.09.19 № 838).

Разом з тим, концерн відповідно до законодавства має право здійснювати контроль за ефективністю використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів, що фінансуються концерном або за рахунок залучених концерном коштів.

Тобто, запроваджувати свій власний Порядок планування та виконання науково-технічних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підприємствами концерн може у випадку, якщо вони фінансуються концерном або за рахунок залучених концерном коштів.

Також слід зазначити, що генеральний директор концерну видає накази і розпорядження з питань діяльності самого концерну, як юридичної особи (пункт 51 статуту), а не з питань діяльності підприємств – учасників.

Здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну належить до повноважень Наглядової ради.


Висновок

Застосування державними підприємствами ще одного Порядку планування та виконання науково-технічних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт (авторства концерну) є таким, що виходить за межі його компетенції і повноважень, вносить хаос, дезорієнтує та дезорганізує роботу підприємства-учасників з розроблення і виробництва оборонної продукції, а також суперечить офіційній державній політиці, урегульованої Законами України та нормативно-правовими актами Уряду.


#укроборонпром  #наука  #оборона  #зсу

Лев Дронов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Optionally add an image (JPEG only)